1 1 1

:

 1. #1
  29 - 10 - 2013
  64  ﴿45←﴿51
  ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ٰ ۖ ٰ ۚ ٰ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ٰ ۖ ۖ ٰ ۖ ۚ ٰ ﴿٤٩﴾ ۚ ﴿٥٠﴾ ۗ ٰ ﴿٥١

  ﴿46
  ٰ ۖ ﴿٤٦
  ﴿144
  ۚ ٰ ۚ ٰ ۗ ﴿١٤٤

  ﴿110
  ٰ ٰ ٰ ۖ ﴿١١٠

  ﴿45,46
  ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦  ( )


: 1 (0 1 )