: ǡ10-28-06, 8:42 PM


:

. . 9 . . : . . .

: . .. . .

: : . .

: : - - : : : : . . . : . : : .

: : : ! . : : : ! . : : : : . . : . : : : . .

: . . : .

: : . : . : : . : : . .

. . . .

: . : . . : . :

http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/167.htm

.

/ ""